Naam Vlietland College
Straat Apollolaan 262
Postcode 2324 BZ
Plaats Leiden
Website http://www.vlietlandcollege.nl/
Telefoonnummer 071-5769243
Email adm@vlietlandcollege.nl
Soort onderwijs VO
Niveau(s) vmbo-tl / mavo,havo,vwo,atheneum
Bestuur Stichting voor Voortgezet Onderwijs op Interconfessionele Grondslag te Leiden
Schoolondersteuningsprofiel Bekijk
Omschrijving

Missie

Betrokken, uitdagend én gedegen

Het Vlietland College is een kleinschalig georganiseerde school. Zowel leerlingen als personeel werken er in een sfeer die ze waarderen en waarin ze zich aanvaard voelen. De omgang met elkaar én de participatie in de samenleving nemen een belangrijke plaats in. Bij dat alles is het Vlietland College een school op interconfessionele grondslag: we staan voor onderwijs, begeleiding en vorming vanuit een christelijke levensbeschouwing.

Missie (grondslag)

Het Vlietland College is een school op interconfessionele grondslag, die staat voor onderwijs, begeleiding en vorming vanuit een christelijke levensbeschouwing. Dit verplicht de school om gebruik te maken van ieders talent en hulp te geven aan degenen die dat nodig hebben. Tevens verwacht de school van personeel en leerlingen dat zij zich inzetten om hun capaciteiten optimaal te benutten.

Kernkwaliteiten

 • Betrokkenheid - Op Het Vlietland College is iedereen verantwoordelijk voor elkaars veiligheid en welbevinden. Het personeel is collegiaal en heeft een goede relatie met de leerlingen. Dit blijkt uit de zorgzaamheid en het respect waarmee men met elkaar omgaat. Er wordt naar gestreefd om ieder de aandacht en de begeleiding te geven die hij nodig heeft.
 • Leer- én leefomgeving - Het Vlietland College is naast een leeromgeving ook een leefomgeving. Door de kleinschaligheid van zowel locatie als organisatie wordt iedereen gezien en gekend. Dit biedt rust en zekerheid en draagt bij aan een veilige en prettige sfeer.
 • Innovatief op solide basis - Het Vlietland College biedt goed onderwijs met oog voor onderwijskundige vernieuwingen en een duidelijke structuur in organisatie en begeleiding. Heldere regels en afspraken zijn hiervoor noodzakelijk. De school werkt voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
 • Actief en stimulerend - Het Vlietland College wil personeel en leerlingen activeren en stimuleren. Leerlingen worden zowel binnen als buiten de les op hun kwaliteiten en prestaties aangesproken. Zij participeren in en zijn medeverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Ze worden uitgedaagd om hun horizon te verbreden (o.a. op cognitief, creatief, sportief, cultureel en internationaal gebied) en zich te oriënteren op hun toekomst.
 • Visie en ambitie

Onderwijskundig beleid

Hoewel de overheid een groot deel van de inhoud van het onderwijsprogramma bepaalt, is er voldoende ruimte voor eigen invulling. Uit de missie en de kernkwaliteiten van het Vlietland College blijkt dat de school zijn taak en opdracht breder ziet dan alleen het overdragen van kennis, inzicht en vaardigheden.

Het Vlietland College ziet drie pijlers in zijn onderwijskundig beleid: de kwaliteit van het onderwijs, de vorming en de begeleiding. Deze drie pijlers vormen de basis om leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling.

De school wil dit realiseren door een kleinschalig georganiseerde school te zijn waar:

 • gedegen onderwijs wordt geboden vanuit een werkbaar, herkenbaar en inspirerend onderwijsklimaat;
 • de leeromgeving en het werkklimaat actief en stimulerend zijn;
 • onderwijs wordt gegeven in een veilig leer- en leefklimaat, in een sfeer die leerlingen en personeel waarderen en waarin ze zich aanvaard voelen;
 • de omgang met elkaar, betrokkenheid bij het onderwijs en de samenleving én participatie hierin een belangrijke plaats kennen.

Uitgaande van de missie en kernkwaliteiten geeft Het Vlietland College het onderwijskundig beleid in de volgende uitgangspunten vorm.

Onderwijs

 • a. De school daagt leerlingen en personeel uit om het beste uit zichzelf te halen, over hun eigen grenzen heen te kijken en grenzen te verleggen.
 • b. De school creëert en handhaaft een veilig leer- en leefklimaat waar iedereen zich geaccepteerd voelt.
 • c. De school is een plek waar gewerkt wordt aan de eigen ontwikkeling en die van elkaar.
 • d. De vormgeving van het onderwijs kenmerkt zich door afgesproken procedures en een herkenbare lesstructuur (o.a. Vlietlandmodel, gecoördineerde proefwerken, uniforme studiewijzers).
 • e. Het onderwijs is naast diplomagericht ook doorstromingsgericht en bereidt de leerlingen voor op een vervolgcarrière op een voor hen passend niveau.
 • f. Personeel en leerlingen dragen samen bij aan een activerend en actief leerproces.
 • g. De school maakt zichtbaar dat er een relatie tussen de verschillende vakken bestaat, onder andere door samenwerkingsopdrachten en projecten.
 • h. Leerlingen en docenten maken in het onderwijs gebruik van ICT-middelen en -mogelijkheden. Specifiek ICT-beleid wordt nader uitgewerkt in een nog te ontwikkelen ICT-beleidsplan.

Vorming

 • i. De school biedt de leerlingen onderwijs en activiteiten die aansluiten bij hun beleving en die hen motiveren tot een kritische en constructieve participatie in het onderwijs en de samenleving.
 • j. Vorming vindt plaats tijdens de lessen en tijdens diverse buitenlesactiviteiten.
 • k. Leerlingenparticipatie in organisatie en uitvoering wordt gestimuleerd en uitgebreid.
 • l. Waardering voor de leerling wordt naast cijferresultaten ook bepaald door de mate waarin de leerling zich inzet en ontwikkelt.
 • m. De school legt accent op culturele, sportieve, maatschappelijke en internationaliseringsactiviteiten en faciliteert deze.

Begeleiding

 • n. Al het personeel draagt bij aan de begeleiding van de leerlingen. De leerlingbegeleiding vindt onder andere plaats in de lessituatie en in specifieke mentorlessen. De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding.
 • o. Indien leerlingen extra ondersteuning of zorg nodig hebben, wordt deze zowel intern als extern aangeboden.
 • p. Specifieke zorg- en begeleidingsactiviteiten (zoals faalangstreductietraining) ondersteunen de leerlingenzorg op sociaal-emotioneel gebied.
 • q. Als leerlingen de capaciteiten en de motivatie hebben voor verbreding en/of verdieping van hun onderwijsaanbod, wordt dit gestimuleerd en waar mogelijk aangeboden.

De bovengenoemde uitgangspunten en accenten bepalen mede het gezicht van de school.

Ga terug naar scholenoverzicht