Op deze pagina vindt u een aantal veel gestelde vragen over het Passend Onderwijs. Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kunt u zich voor andere vragen tot onze medewerkers richten. Die zullen vervolgens uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden dan wel zelf contact met u opnemen.

Wat is Passend Onderwijs?

Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden. Het speciaal onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben. Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst in het regulier onderwijs.

Wat is een Samenwerkingsverband?

Het samenwerkingsverband is een vorm waarin scholen samenwerken op het terrein van Passend Onderwijs. Er zijn in totaal 77 samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs en 75 samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs. Het samenwerkingsverband heeft in de Wet Passend Onderwijs veel taken. De belangrijkste taak is het maken en uitvoeren van een plan (het ondersteuningsplan) waarin staat op welke manier alle leerlingen een passende plek op een school krijgen.

Wat is zorgplicht?

Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 een nieuwe zorgplicht. Dat betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft, die bij hen ingeschreven staat of zich aanmeldt, een passend onderwijsaanbod krijgt. De school moet zorgvuldig onderzoeken wat uw kind nodig heeft en dit eerst proberen zelf te realiseren. Het schoolbestuur moet daarvoor nagaan wat de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn eventueel met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Als de school deze ondersteuning zelf niet kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school na overleg met u zorgen dat er een school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Momenteel moet u in een dergelijke situatie nog vaak zelf naar een nieuwe school zoeken. Met de inwerkingtreding van Passend Onderwijs heeft de verwijzende school die verantwoordelijkheid. Daarbij is het belangrijk dat de school goed met u overlegt welke school passend is voor uw kind.

Wat is een schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

Expertise binnen en buiten de school.

Het schoolondersteuningsprofiel wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en bestuur. In het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. De school plaatst het profiel in de schoolgids, zodat voor iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) inzichtelijk is wat de mogelijkheden van de school zijn voor extra ondersteuning.

Wat is een ontwikkelingsperspectief?

In het oude systeem kregen leerlingen met een rugzakje of in het speciaal onderwijs een handelingsplan. Dat wordt in het Passend Onderwijs vervangen door het ontwikkelingsperspectief (OPP). Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het reguliere onderwijs krijgen ermee te maken. Binnen zes ( max. 10) weken na plaatsing van een kind op school wordt dit ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Niet alleen de naam is anders, er zijn ook een paar verschillen tussen het oude handelingsplan en het nieuwe ontwikkelingsperspectief. Het ontwikkelingsperspectief bestaat uit twee onderdelen. Het ene deel richt zich op de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling op de lange termijn. Er wordt gekeken naar de doelen aan het einde van de schoolloopbaan (het behalen van een diploma en het vervolg). De school overlegt over deze doelen met u. Het andere deel van het ontwikkelingsperspectief gaat over de ondersteuning die wordt ingezet en de acties die worden gedaan om de doelen te bereiken. Dit is het ‘handelingsgerichte deel’ van het ontwikkelingsperspectief. Wat betreft dit deel dienen u en de school het met elkaar eens te worden. Bent u het er niet mee eens, dan moet er opnieuw gekeken worden naar de invulling. De voortgang wordt geregistreerd en ieder jaar evalueert de school met u het ontwikkelingsperspectief.

Wat is een ondersteuningsplanraad (OPR)?

Naast de bestaande medezeggenschapsraad (MR) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op de scholen bestaat er ook medezeggenschap op het niveau van het samenwerkingsverband. Elk samenwerkingsverband is verplicht om een ondersteuningsplanraad (OPR) op te richten. In de OPR zijn ouders/leerlingen personeel vertegenwoordigd. Het samenwerkingsverband stelt de ondersteuningsplanraad in. De leden van de OPR worden gekozen of afgevaardigd door de leden van de MR-en in de regio. Ook als u niet in de MR zit van de school van uw kind kunt u lid zijn van de OPR. De ondersteuningsplanraad moet instemmen met het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan worden veel belangrijke zaken geregeld, zoals de basisondersteuning, de manier waarop ondersteuning wordt toegewezen, de toelatingscriteria voor speciaal onderwijs en hoe ouders worden ondersteund.

Wat is een ondersteuningsplan?

In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe het Passend Onderwijs voor elk kind wil realiseren. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld en kan tussentijds worden gewijzigd. Het ondersteuningsplan moet het volgende bevatten:

  • Het niveau van basisondersteuning dat op alle vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband aanwezig is.
  • De manier waarop het samenwerkingsverband een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen de scholen organiseert, zodat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.
  • De afspraken (procedure en criteria) die de bevoegde gezagsorganen hebben gemaakt over de verdeling, besteding en toewijzing van de middelen voor extra ondersteuning en de voorzieningen voor extra ondersteuning aan de scholen, inclusief een meerjarenbegroting.
  • De procedure en de criteria voor de plaatsing van leerlingen op scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.
  • De procedure en het beleid voor de terugplaatsing of overplaatsing naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen van wie de duur van de toelaatsbaarheidsverklaring is afgelopen.
  • De manier waarop het samenwerkingsverband ouders informatie verstrekt over de ondersteuningsvoorzieningen en over de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden voor ouders.
  • Het ondersteuningsplan kunt u vinden onder het kopje Organisatie op deze site.
* Verplicht veld