Beleidsstukken en jaarverslagen

Onderstaand vindt u de beleidsstukken en jaarverslagen van het samenwerkingsverband. 

Ondersteuningsplan

Dit is het tweede ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801.

Het eerste ondersteuningsplan was opgesteld voor een periode van 2 jaar t/m augustus 2016. De reden hiervan was dat er in passend onderwijs relatief kort na aanvang zaken opnieuw zullen veranderen. Het betreft zaken als de overheveling middelen Ambulante Begeleiding naar het samenwerkingsverband, het onderbrengen van de bekostiging van Praktijkonderwijs (PrO) en het Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) in het gebudgetteerde systeem van de samenwerkingsverbanden, wijziging van de grondslag voor de bekostiging van de lichte ondersteuning (van bekostigingssysteem aantal leerlingen vmbo leerjaar 3 en 4 naar alle leerlingen) en voor wat betreft de samenwerking met de gemeenten, de transitie jeugdzorg. Daarnaast is de stelselwijziging dermate ingrijpend dat het juist geacht wordt tijdig bij te kunnen stellen waar dat nodig en/of wenselijk is.

Het ondersteuningsplan loopt nu t/m augustus 2020.

Ondersteuningsplan 2016-2020

Jaarrekening

Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2017

Jaarverslag en Jaarrekening 2018

Jaarverslag Loket Passend Onderwijs 2017-2018

Inspectierapport

Inspectierapport 2017

Privacy

 Privacyreglement

Gedragscode IBP

IBP-beleidsplan SWV VO 2801

 

 

* Verplicht veld